Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej

O konferencji

Tereny poprzemysłowe są przykładem wielkoobszarowych przekształceń krajobrazu i ingerencji człowieka w funkcjonowanie ekosystemów lądowych, stąd problematyka rekultywacji jest przedmiotem zainteresowania w skali światowej. W skali Europy i świata, w tym szczególnie Polski udział energii ze źródeł kopalnych oraz eksploatacja surowców z zachowaniem tzw. zrównoważonego systemu eksploatacji stanowi ważny problem cywilizacyjny.

Leśny kierunek rekultywacji uważany jest za jeden z najbardziej optymalnych, pozwalający w sposób uzasadniony ekonomicznie, krajobrazowo i przyrodniczo przywrócić wartość użytkową gruntom. Problem monitorowania stabilności powstających ekosystemów leśnych na dotychczas zrekultywowanych i przekazanych leśnictwu terenach poprzemysłowych dotyczy w Polsce ponad 20 tys. ha, a w skali Europy problem ten dotyczy kilkuset tys. ha (m.in.: w Niemczech - rejon Dolnołużyckiego, Lipskiego i Nadreńskiego Zagłębia Węglowego oraz w Czechach - rejon Mostu i Sokolova). Z jednej strony tereny pogórnicze rekultywowane dla leśnictwa nie mają dużego udziału w całościowym bilansie powierzchni lasów w Polsce i w Europie, z drugiej zaś skala problemów i trudności ich zagospodarowania są zupełnie inne na tych terenach niż w lasach gospodarczych i stanowią wciąż istotny problem w ujęciu regionalnym i globalnym.

Konferencja Międzynarodowa ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami, w tym pracownikami administracji Lasów Państwowych oraz pracownikami przedsiębiorstw górniczych i innych branż, zajmujących się problemami rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych oraz monitoringu zmian zachodzących w nowopowstających ekosystemach.

Obszary tematyczne podejmowane w czasie konferencji to między innymi:

  • Rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych
  • Degradacja i ochrona gleb
  • Remediacja środowiska glebowo-wodnego
  • Zagospodarowanie leśne zrekultywowanych terenów poprzemysłowych
  • Rola sukcesji w procesie rekultywacji
  • Aspekty ekonomiczne i społeczne w rekultywacji leśnej
  • Monitoring „nowych" ekosystemów na terenach poprzemysłowych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Polityka cookies